Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

ROČNÍ PLÁN ŠD PAŘÍŽSKÁ 2249, KLADNO 2017/2018

 

Téma ročního plánu vychází z ŠVP ŠD – téma zní

LETEM SVĚTEM

ZÁŘÍ – OPĚT VE ŠKOLE

MÍSTO, KDE ŽIJEME – naše škola – orientace v budově školy 1,3
– prostředí školy 2,3,4,6
– orientace v okolí školy 1,2,3
– lidé – pravidla slušného chování 2,4
– lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – časové údaje v průběhu života – denní režim 1,2,5,6

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– rostliny – ovoce 1,3

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – hygienické návyky 1,2,3
– dopravní výchova – vhodná a nevhodná místa pro hru 1,4,5,6

Měsíc září bude věnován vzájemnému poznávání, poznávání prostředí školy a okolí školy. Děti se seznámí s režimem ŠD, budou seznámeny s BOZ a za pomoci piktogramů s pravidly slušného chování. Před odchodem ven budeme stále připomínat a informovat o vhodných a nevhodných místech pro hru. Při pobytu venku budeme pozorovat postupné změny v přírodě – podzim. Tato pozorování se odrazí ve výtvarných činnostech, literárních činnostech, hudebních činnostech i pracovně technických činnostech.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – opakování známých pohybových her během,skokem, se zpěvem

ŘÍJEN – země, kde žijeme

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – orientace v místě bydliště 1,2,3,6
– okolní krajina – orientační body 1,5,3

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – mezilidské vztahy 2,3,4

LIDÉ A ČAS – čas. údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu -významné události 3,5
– slavní rodáci – významné osobnosti 1,5
– báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– rostliny – zelenina 1,3

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – prevence 1,2,3,
– dopravní výchova – chodec x řidič 1,3,6

V měsíci říjnu se budeme seznamovat s významnými budovami a památkami nejen v Kladně, ale i v našem hlavním městě Praze. Za pomoci nástěnné mapy se děti seznámí s polohou naší vlasti, která je označovaná jako srdce Evropy. Připomeneme si významné osobnosti Kladenska a na pokračování budeme číst z knihy „Kladenské pohádky“. Vše co se děti dozvědí a budou pozorovat, se promítne ve výtvarných činnostech, hudebních činnostech, literárních činnostech a pracovně technických činnostech. U příležitosti státního svátku si budeme povídat o proměnách způsobu života za 1.republiky a v současnosti.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – hod létajícím talířem, koulení obruče

LISTOPAD – jak je velký svět

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – orientace v místě bydliště – spolužáci jiných národností 1,2,3,6
– okolní krajina – orientační body – hlavní města států, ze kterých spolužáci pocházejí 1,5,3

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – historie regionu – historické památky 1,3,5
– slavní rodáci 1,5
– zvyky, tradice 1,4,5

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – rostliny – stromy 1,3,6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

V listopadu se děti seznámí s nástěnnou mapou. Využijeme znalosti dětí jiných národností – Slovensko, Rusko, Vietnam, Maďarsko, Anglie a budeme na mapě hledat a zakreslovat jejich domov. Formou společné besedy se seznámíme se známými památkami, zajímavými historickými postavami a tradicemi. Naučíme se i dětské hry, které jsou pro danou zemi typické – např. ruská hra „Bez soli, sůl“. Budeme určovat dopravní prostředky, kterými se do cizích zemí dostaneme a vyrábět je z krabiček. Při pobytu venku si i nadále budeme všímat proměn v přírodě, opadané listí, holé stromy. Pozorování uplatníme ve výtvarné výchově.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – skoky přes švihadlo, srážení kuželek míčem

PROSINEC – Vánoce ve světě

MÍSTO KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6 – příprava na vánoce
– dárky
– oslava Vánoc
– síť obchodů a služeb 2,5,6 – výzdoba, nákupy

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – členové rodiny 3,6
– lidé – mezilidské vztahy 2,3,4
LIDÉ A ČAS – základní časové údaje – kalendář 1,2
– časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu – zvyky, tradice 1,4,5

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5

– živočichové -volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– osobní bezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6

Formou společné besedy se seznámíme s oslavami vánočních svátků doma i ve světě, připravíme dárečky pro rodiče. Při četbě vánočních příběhů, přiblížíme dětem prožívání Vánoc našich předků. S 1.prosincem si připravíme adventní kalendář, který odměří čas do Vánoc. Na vycházce budeme pozorovat výzdobu obchodů i ulic. Při společném předvánočním posezení si připomeneme staré zvyky – lití olova, házení boty nebo pouštění svíček ve skořápce po vodě. Nezapomeneme ani na volně žijící zvířata, kterým připravíme vánoční hostinu v lese. Na závěr budeme děti varovat před nebezpečím vzniku požáru např. od hořící svíčky nebo prskavky.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – přetahování, balancování, sezónní hry se sněhem.

LEDEN – Eskymáci

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – povinnosti členů rodiny 4,5
– lidé – lidské rasy 1,6

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky a tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3
ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– osobní nebezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6
– dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

Leden je měsíc plný ledu a tak se vydáme na sněžné pláně Severní Ameriky za Eskymáky, nebo-li Inuity. Jsou to lidé s naprosto odlišnou architekturou i způsobem života, kteří se museli přizpůsobit přírodním podmínkám, ve kterých žijí. Liší se od nás barvou pleti, vzrůstem, oblékáním i stylem života. Žijí v iglů nebo stanech z kůže, dopravními prostředky jsou sněžnice, psí spřežení a pro lov velryb slouží kajak. Živí se převážně syrovým masem. Život Eskymáků si přiblížíme čtením eskymáckých pohádek, budeme poznávat nová volně žijící zvířata a pokusíme se o stavbu iglů. Využijeme krátkých dokumentů a knih o životě Eskymáků. To vše se odrazí i ve výtvarných a pracovně technických činnostech.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – zimní olympiáda, hry se sněhem

ÚNOR – Asiati

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – role rodinných příslušníků 3,6
– lidé – pravidla slušného chování 2,4

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky a tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – živelné katastrofy 1,2,3,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5
– rostliny – květiny 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– dopravní výchova – silniční provoz 1,4,5

Asiaté jsou další etnikum, které se od nás podstatně liší nejen vzhledem, ale i prostředím, ve kterém žijí. Odlišná architektura, písmo, pokrmy, které jedí hůlkami i oblékáním. Je to oblast aktivních sopek. Asiaté jsou velmi pracovití, v rodinách panuje úcta ke starým rodinným příslušníkům. Uctivý je i jejich pozdrav. Ve výtvarných činnostech budeme napodobovat obrázkové písmo, v pracovně technických činnostech si vytvoříme ikebanu a vyrobíme tradiční kostým. Shlédneme i dokumenty, které dětem přiblíží život asiatů a budeme číst asijské pohádky a příběhy.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – supermani – dřepy, skoky, výskoky,slalom,kliky

BŘEZEN – Indiáni

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – členové rodiny 3,6
– povolání 2,5
– lidé – mezilidské vztahy 2,3,4

LIDÉ A ČAS – historie regionu – zvyky,tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – roční období 1,4,5
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa 1,2,3
– mimořádné události – riziko ohrožení 1,4,5,6

Indiáni žijí v Americe a pojmenoval je objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus, protože když doplul do Ameriky, myslel si, že je v Indii. Indiáni žili v kmenech. Každý kmen měl svého náčelníka a šamana, který se dovedl kontaktovat s duchy přírody. Všichni věřili v Manitoua, kterému každý den děkovali za vše – jídlo, střechu nad hlavou. Jejich obydlí je týpí, které zdobí lapače snů. Ty chrání spící před zlými sny, které se zachytí do pavučiny a hezké sny sklouznou po pírky do duše spícího. Zlé sny zachycené v pavučině první ranní paprsek slunce spálí. Muži lovili bizony pomocí luku s šípy, nože či tomahawku. Kůže zpracovávaly ženy a vyráběly z nich oblečení, které bylo ozdobené třásněmi a obrázky. V současné době žije několik indiánských kmenů jen v rezervacích, protože se je bílým tvářím podařilo vyhubit. Indiáni měli své vlastní obrázkové písmo a také se dorozumívali kouřovými signály. Při práci budeme napodobovat život Indiánů. Pokusíme se postavit týpí, vyrobíme lapač snů, zařadíme „indiánský kvíz“, budeme procházet indiánskou stezkou s mnoha úkoly a tělesnými testy zdatnosti. Vyrobíme indiánský kostým a čelenku.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI – paralympiáda – slepecké závody, závody s vyloučením rukou, nohou

DUBEN, KVĚTEN – Afrika, safari

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – můj dům 1,2
– prostředí domova 2,3,4,6
– naše škola – prostředí školy 2,3,4,6
– okolní krajina – rozmanitost okolní krajiny 3,4,5

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina – povinnosti členů rodiny 4,5
– povolání – stroje, nástroje, výrobky 1,2,6

LIDÉ A ČAS – časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3
– historie regionu – zvyky,tradice 1,4,5
– mýty, báje, pověsti 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – ochrana životního prostředí 2,3,4,5,6
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5
-rostliny – stromy, květiny 1,2,3,5,6

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdravý životní styl – výživa, pitný režim 1,2,3
– osobní bezpečí – nebezpečí různého charakteru 1,4,5,6
– mimořádné události – riziko ohrožení 1,4,5,6

Afrika je nejteplejší a také nejchudší světadíl. Najdeme zde největší poušť na světě – Saharu. Život v Africe je velmi těžký – shlédneme několik videí s touto tématikou, která bude zaměřena převážně na děti – jak si hrají, jak vypadá jejich škola, jak musí pracovat, proč některé nemohou chodit do školy, kde žijí, jaké mají rodinné zázemí. Budeme si číst pohádky a příběhy z tohoto kontinentu. Děti se seznámí i s černošskými kmeny, které doposud žijí domorodým způsobem. Vyrobíme si kmenové kostýmy a tradiční zbraně. Na mapě si zakreslíme oblasti, kde volně žijí zvířata, která můžeme vidět jen v ZOO. Budeme si povídat o ohrožených druzích, nebezpečích, která způsobují nejen zvířata, ale i pytláci. Tyto poznatky se promítnou do výtvarných činností,literárních činností, pracovně technických činností i hudebních činností. SPORTOVNÍ ČINNOSTI – soutěže družstev – skokem,během,hodem na cíl, do dálky
– opičí hry – závody obratnosti

ČERVEN – co je krásy na světě

MÍSTO, KDE ŽIJEME – náš domov – prostředí domova 2,3,4,6
– okolní krajina – orientační body 1,3,5

LIDÉ KOLEM NÁS – lidé – lidské rasy 1,6
– vzájemná tolerance 4,5

LIDÉ A ČAS – základní časové údaje – kalendář 1,2
– časové údaje v průběhu života – proměny způsobu života 1,3

ROZMANITOSTI PŘÍRODY – proměny v přírodě – ochrana životního prostředí 2,3,4,5,6
– živočichové – volně žijící zvířata 1,2,3,5

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ – zdraví životní styl – první pomoc 1,2,3,4
– dopravní výchova – vhodná a nevhodná místa pro hru 1,4,5,6

V měsíci červnu se pokusíme shrnout získané poznatky. Formou kvízů, soutěží a sportovních aktivit zhodnotíme získané poznatky z celoročního projektu. Povedeme děti k uvědomění si jak životní prostředí ovlivňuje náš život, naše zdraví, co pro život na zemi můžeme udělat a co mu ubližuje. Červen nám k tomu dává hned několik příležitostí :

1,6, Mezinárodní den dětí
2,6, Mezinárodní den čistého ovzduší
5.6. Světový den životního prostředím
Mezinárodní den oceánů
21.6. První letní den
Den květů a motýlů
27.6. Světový den rybářství
Zařadíme soutěž družin – plnění úkolů na stanovištích – ve světadílech.
Př. Evropa – Španělsko – býčí zápasy, Finsko – rybolov
Asie – Čína – jedení hůlkami, Japonsko – znakové písmo
Amerika – Mexiko – chytání lasem, Kanada – hokej
Afrika – Egypt – stavění pyramidy z kostek

To Top